„Planeta X“/ červený trpaslík: 1600-1500 př. n. l.

admin   30.4.2016   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem „Planeta X“/ červený trpaslík: 1600-1500 př. n. l.

Poslední průlet červeného trpaslíka se odehrál okolo roku 1600 př. n. l. Přírodní katastrofy, které se odehrály, výrazně ovlivnili řadu tehdejších civilizací. Průlet červeného trpaslíka spustil obrovskou erupci sopky Théra, která zdevastovala Mínojskou civilizaci ( Kréta ). Dle rozdílných datovacích metod sopka vybuchla někdy mezi lety 16451500 př. n. l. Výrazně byla zasažena Egyptská říše, která na zhruba sto let upadla do období chaosu ( tzv. Druhé přechodné období ), během kterého území Egypta ovládl kmen Hýksosů. Katastrofy zasáhly celé Středomoří, Sýrii, Palestinu, Kavkaz, Perskou říši a ukončily civilizaci v údolí řeky Indus.

knossos

Knóssos, ruiny Mínojské civilizace

Přehled archeologických, geologických a klimatologických výzkumů, potvrzujících výskyt globálních katastrofických událostí v této době ( včetně výrazných změn klimatu ), poskytl Immanuel Velikovsky ve své knize Earth in Upheaval:

G. Hanson v roce 1934 spočítal průměrný roční nárůst sedimentace v deltě aljašské Medvědí řeky ( řeka vytékající z ledovce ) a došel k závěru, že delta je 3600 let stará. Ledovec se tedy zformoval a začál tát v tomto období.

Katastrofické změny klimatu okolo roku 1500 př. n. l. byly zjišteny ve Skandinávii ( Sernander ).

Pro katastrofické změny klimatu v německých močálech a tektonickou aktivitu ve střední Evropě bylo pomocí analýzy pylových zrn stanoveno datum 1500 př. n. l. ( Gams, Nordhagen ).

H. E. Suess ( US Geological Survey ) v roce 1954 určil radiokarbonovou metodou stáří dřeva, obsaženého v rašelině a naplaveninách ( vzniklých během posledního zalednění ve Wisconsinu ), na zhruba polovinu druhého tisíciletí př. n. l.

Radikarbonovou metodou bylo v Mexiku zjištěno, že rostliny spojené s vyhynulými mastodonty jsou 3500 let staré ( Libby ).

Při studiu jezer v oblasti Great Basin ( pozůstatků větších ledovcových jezer ) bylo zjištěno, že jsou stará 3500 let ( Claude Jones ).

Při stratigrafickém zkoumání Trójy, Tarsu, Alisaru a dalších archeologických nalezišť v Malé Asii bylo zjištěno, že všechny byly zničeny okolo roku 1600 př. n. l. ( byly zničeny vícekrát, ale v tomto období byly katastrofy nejvýraznější ).

Historický záznam popisující poslední průlet červeného trpaslíka naší sluneční soustavou lze nalézt v egyptském papyru Ipuwer. Další záznam se nalézá v egyptském Kolbrinu. Jedná se o kolekci spisů, z nichž část popisuje dění v Egyptě okolo roku 1600 př. n. l. Spisy byly uchovávány v Glastonburském opatství v Anglii až do jeho vypálení v roce 1184. Poté byly spisy uchovávány v tajnosti. Takovéto historické dokumenty byly označovány jako „heretické“ a byly cíleně odstraňovány. Kolekce byla publikována v devadesátých letech. Události jsou také popisovány v biblické knize Exodus. Zde je ovšem série katastrof popisována jako „egyptské rány“, které byly způsobeny přímým zásahem Boha. Toto téma má tedy očividné náboženské implikace a představuje problém pro církevní dogma.

Papyrus Ypuwer

papyrus

Papyrus Ipuwer- stránka popisující katastrofy

2:11– „Města jsou zničena. Horní Egypt se stal suchou pustinou.“

4:2 – „Roky zemětřesení. Otřesy a ohlušující rachot nemají konce.“

2:56 – „Epidemie je rozšířena po celé zemi. Krev je všude“

( krví je zde myšlen rudý prach – oxid železitý )

2:10– „Řeky jsou plné krve“

( stejný význam – rudý prach )

2:10– „Lidé onemocněli z pití vody“

( rudý prach- voda je otrávena )

2:10– „Brány, sloupy a stěny jsou pohlceny ohněm“

( dopad velkého množství meteoritů a následné požáry )

5:5– „Všechna zvířata sténají. Dobytek sténá.“

9:11– „V zemi není žádné světlo.“

( atmosféra plná sopečného popela a rudého prachu z červeného trpaslíka, špatná viditelnost )

Kolbrin: The Book of Manuscripts

Část 1. – Velký svitek

„Lidé zapomínají na dny Ničitele. Pouze ti moudří vědí kam odešel a kdy se vrátí ve svůj určený čas. Zuřil po celé obloze ve dnech hněvu a toto byla jeho podoba: Byl to valící se oblak kouře zabalený v rudé záři, neustále se měnící. Jeho ústa byla propast, ze kterých se valil plamen, kouř a žhavé uhlíky ( meteority ). Když uplyne určitý čas, začne docházet k nepravidelnostem v pohybu nebeských těles. V ten čas se na obloze objeví velké rudé světlo. Když krev ( rudý prach) začne dopadat na Zemi, zjevi se Ničitel. Poté se hory otevřou a začnou chrlit oheň a kouř ( vulkanická a tektonická aktivita ). Lidé se rozutečou v šílenství. Uslyší trumpety ( zvuky produkované pohyby v zemské kůře ) a bojový křik Ničitele a začnou hledat úkryt. Pohltí je plameny hněvu a dech Ničitele.“

Část 3. – svitek Adepha

„Ničitel se objevil ve dnech, které jsou dávno pryč, za starých časů. Je popsán ve starých záznamech, ze kterých zbylo jen málo. Říká se, že když se objeví na obloze, Země začne praskat jako ořech opékaný u ohně.“

( měli záznamy o předchozím průletu )

Temné dny-

„Smích již nebylo slyšet a bědování se ozývalo celou zemí. Otroci se začali vzpírat a ženy se staly majetkem každého muže. Ženy nemohly otěhotnět a těhotné potratily. Lidé kašlali z horkého kouře, který zaplavil celou zemi. Lidé leželi ve svých postelích a sténali.“

V Kolbrinu se uvádí, že to bude trvat 110 generací, než se Ničitel vrátí. V egyptské kultuře byla jedné generaci přiřazena hodnota 30 let. 3300 let se docela blíží předpokládané době oběhu 35003600 let.

Bible

Biblický popis událostí nelze brát doslova. Pokud se zde například píše, že Hospodin shazuje z oblohy žhavé uhlí, je jasné, že se jedná o meteority. Sloup kouře, který Mojžíš a jeho skupina pozorovali při pochodu pouští, byl s největší pravděpodobností výbuch sopky Théra.