E.T. kontakt, E.T. agendy

admin   22.8.2016   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem E.T. kontakt, E.T. agendy

E.T.

Většina E.T. skupin, která je v kontaktu s místní populací jsou interdimenzionální mimozemšťané ( pocházejí z vyšší dimenze ). Lidé v 3. dimenzi na planetě Zemi rozhodně nejsou nejchytřejším tvorem široko daleko, spíše naopak. Při kontaktu dochází k mnoha „paranormálním jevům“ ( z našeho pohledu ). Mimozemšťané se mohou doslova zjevit a pak zase zmizet, umí procházet zdmi atd. Pokud se lidé dostanou na loď, jeví se uvnitř mnohem větší, než zvenčí. Mimozemšťané jsou také někdy pozorováni jak mění svou formu při vstupu na loď. Mají rozvinuté mentální schopnosti ( také řídí lodě pomocí mentálně-technologického rozhraní ) a komunikují telepaticky- lidé na Zemi jsou pro ně snadno čitelnou otevřenou knihou. Interdimenzionální mimozemšťané neměří čas a mají problém se v tomto konceptu orientovat.

Cestování probíhá skrze interdimenzionální portály. Nikdo nepotřebuje letět x let raketou a překonávat nekonečné vzdálenosti ( představa, kterou se nám to snažili vnutit média ). Ve 4.a 5. dimenzi potřebují mimozemské rasy technologie na toto cestování. Na vyšších úrovních spirituálního vývoje ( méně hmotné bytosti ) cestují pomocí Merkaby- světelného těla, případně mohou nějakou loď zkrátka manifestovat. Lodě také slouží jako ochrana před zdějším prostředím. Jak uvedl např. James Gilliland, lodě manifestují proto, aby měli své návštěvníky kam vzít.

et-kontakt

E.T. agendy

Benevolentní E.T. skupiny ( organizovány v galaktických aliancích ) zde provádějí monitoring lidské společnosti a životního prostředí a zasahují do dění na planetě jen v případě nutnosti ( např. neutralizace jaderných zbraní ). Jedná se často o skupiny, které jsou s místní populací geneticky příbuzní. V důsledku probíhajících planetárních změn jsou zde v současnosti ve zvýšeném počtu. Řada E. T. skupin pouze cestuje kolem a k situaci na planetě mají neutrální postoj. Ty negativně orientované skupiny jsou zaměřené na získávání zdrojů – nerostných surovin, lidské DNA a v neposlední řadě také lidí samotných jako zdroje potravy.

Přístup benevolentních skupin spočívá v předávání nauk zaměřených na spirituální rozvoj, případně inspirace k technologiím, sloužícím k vylepšení kvality života ( telepaticky, pomocí vizí, snů ). Původní dobře míněný záměr je často překroucen a technologie jsou zneužity ( např. zničení atlantské civilizace- technologie související s krystaly ). Jak uvedl Alex Collier, spiritualita musí řídit technologie, a ne naopak. Rozvíjející se civilizace, které příliš brzy dosáhnou technologického rozvoje, často končí sebezničením.

Přístup negativně orientovaných skupin spočívá ve vytváření kultů ( například kulty smrti- Asasíni v Persii, kult bohyně Kálí v Indii- ne nepodobné dnešnímu „Islámskému státu“ ) a tajných společností, které následně plní jejich agendu ( a které je mají uctívat jako bohy ). Tyto kulty a tajné společnosti se často angažují v temných okultních rituálech. Vytvářejí společnost s přísnou hierarchií, rozdělenou na „elitu“ či „zasvěcené“ a ty ostatní.

Galaktické konflikty se pochopitelně promítají i do dění na Zemi. Válčící strany ve starověku byly ve spojení s různými E.T. skupinami a tato situace stále platí i dnes. Dynastie „modré krve“ ( Nephilim ) z Anglie a Španělska při kolonizaci systematicky vyhlazovali původní národy v celé Americe ( potomci Mu/Lemurie – kolonie z Plejád ). I dnes se lidé s keltskými ( migrovali po zničení Mu přes Asii do Evropy ) a indiánskými předky stávají terčem- končí v tzv. MILAB programech. V jejich genetické výbavě stále přetrvává potenciál pro mimosmyslové vnímání a jsou tak využitelní pro armádní a zpravodajské účely ( dálková eliminace, navádění střel, špionáž ).

Operace Starseed

pic

Operace Starseed představuje agendu benevolentních ras. Z vyšších dimenzí se inkarnovaly dobrovolníci ( starseeds ) a pomáhají s transformací lidstva a planety na vyšší dimenzionální úroveň. Cílem operace je dostat lidstvo zpod vlivu negativních bytostí- Archonů ( negativní energetické bytosti bez fyzického těla, nazýváni také démoni nebo džinové ), kteří zde vytvořili systém na recyklaci duší a brzdí rozvoj zdejších bytostí a vesmíru ( po smrti jsou vymazány vzpomínky, pak další reinkarnace ). Archoni jsou schopni posednout a ovládat fyzické bytosti ( vhodní jsou pro ně např. Drakoniáni a jim příbuzné rasy ) a přinutit je plnit jejich agendu. Energie generovaná lidmi při prožívání negativní emocí je jejich potravou, bez které nemohou existovat ( astrální parazitismus ).

Jedná se o síť ( Mars, Jupiter, Měsíc, Saturn ) řízenou umělou inteligencí. Starseeds jsou virus, který má změnit program této umělé inteligence a vrátit zpátky vesmírný evoluční proces- nejen tohoto vesmíru, ale také okolních vesmírů, které byly tímto systémem negativně ovlivněny. Operace umožní pokračování „lidského experimentu“ ( vytvoření super-bytosti ve 3. dimenzi, unikátní genetický mix vyspělých ras ).

Konkrétně se jedná o 3 vlny dobrovolníků, z nichž první dorazila po druhé světové válce a dospívala během Květinové revoluce. Poslední část třetí vlny tvoří tzv. Indigo děti s mimořádnými schopnostmi ( telepatie, manipulace s časem, schopnost energetického léčení a léčení pomocí hlasu atd. ). Dobrovolníci jsou specificky rozmístěni po celé planetě, vytváří vědomou propojenou síť a napojení k vyšším dimenzím. Transformace lidstva zahrnuje aktivaci DNA ( doposud omezené využití ) a propojení se součástmi spirituální bytosti na vyšších úrovních v rámci multidimenzionální existence.

Duše lidí, kteří dosáhli požadovaného stupně spirituálního vývoje, se po smrti přesunou na Novou zemi ve vyšší dimenzi ( pozitivní polarita, negativně orientovaní také můžou projít tímto procesem, přesunou se však na jiné místo, dnes na Zemi- smíšené polarity ). Většina lidí bude opakovat 3. dimenzi ( cyklus 25 000 let ).

book

Transhumanismus

Protiklad spirituálnímu vývoji lidstva představuje transhumanistická agenda ( agenda negativních ras, technologická modifikace lidské bytosti ). Výsledným produktem je transhumanistická bytost plná implantátů a nanotechnologií, dálkově připojená ke společné mysli, řízené umělou inteligencí.

Preston James ( Veterans Today ) popsal propojení NSA zařízení v Utahu ( Bluffdale ) a drakoniánské podzemní základny. Obrovské množství dat shromážděných NSA ( data z nano-sledovacích zařízení, osobní data, data ze satelitů ) je zpracováno největším kvantovým počítačem Vesuvius a představuje předstupeň k výslednému modelu populace s kontrolovanou myslí, organizované do jakéhosi společenstva ( úlu ), řízeného umělou inteligencí.

Německý fyzik Harald Kautz Vella specifikoval roli, jakou hraje rozprašování chemických aerosolů v atmosféře v transhumanistické přeměně. V těchto aerosolech jsou obsaženy částice barya, stroncia, aluminia a také nanovlákna ( tzv. Morgellon ). Lidé tyto částice vdechují a ukládají se jim v organismu. Při nedostatku měďi v nervové soustavě použije organismus další dostupné kovy ( baryum, stroncium ) a s jejich pomocí přestavuje nervovou soustavu ( rozdílné elektromagnetické vlastnosti ). Lidé se tak stávají zranitelnějšími ze strany technologií, schopných dálkově ovlivnit jejich zdravotní a psychický stav. Aerosoly obsahují částice baryum-stroncium-titanátu, které je možno aktivovat pomocí piezoelektrického efektu. Tyto částice mají své uplatnění při použití skalárních technologií ( zbraňové využití, ovlivňování zdravotního a psychického stavu zacílených osob atd. ). Vella uvedl, že tyto částice mají schopnost extrahovat energii ( biofotony ) z živých organismů.

Interdimenzionální únos

Interdimenzionální mimozemšťané jsou schopni manipulovat časoprostorové kontinuum- unesená osoba ani nemusí vedět, že k nějakému únosu došlo. Během únosu dochází k mentální i technologické manipulaci- unesená osoba je paralyzovaná. Oběť má vymazány vzpomínky ( případně vloženy falešné- tzv. screen memories ) a v podvědomí ji zůstává skryté trauma. Důvody pro únos mohou být odebírání genetického materiálu, účast v hybridním programu nebo vyřazení dané osoby z provozu ( pokud její přítomnost na planetě škodí agendě negativních ras ). Některé oběti únosů jsou znásilněny. Oběti mají v těle často jeden, nebo více implantátů. Tyto implantáty mají například sledovací funkci, nebo funkci kontroly mysli ( implantáty v mozku ). Implantáty mohou být fyzické, nebo energetické. Součástí únosového syndromu je vysávání energie z obětí ( kombinací technologií a astrálního parazitismu ).

abduction

Hybridní programy

Lidská DNA je velmi vyhledávaná ( unikátní mix vyspělých ras ) a řada E.T. skupin vytváří vlastní hybridy s jejím využitím. Nejrozšířenější je hybridní program nechvalně známých malých šedivých mimozemšťanů ( ne všichni jsou negativně orientovaní, někteří jsou pouze biologičtí roboti ), jejichž DNA se údajně rozpadá. Plod je lidské matce odebrán po třech měsících a dorůstá v nádrži s tekutinou.

Také benevolentní skupiny mají hybridní programy- zúčastněné matky a otcové se v nich často seznamují se svými hybridními dětmi. V některých případech je osoba přesvědčována, že na určité úrovni ( před inkarnací ) dala k účasti v programu souhlas, nicméně osobně vnímá pravidelné narušování svého života negativně. Úmysly a orientace dané skupiny se dají posoudit dle toho, jak je zacházeno s pacienty- zda je poškozeno jejich zdraví. V některých pozitivnějších případech je poskytnuta pomoc se zdravotním problémem.