Jak přečkat průlet červeného trpaslíka- praktické informace

admin   14.10.2016   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak přečkat průlet červeného trpaslíka- praktické informace

Před hlavními katastrofami

Celosvětově bude narůstat tektonická a vulkanická aktivita a ohrožení přímořských oblastí záplavou. Česká republika bude díky své výhodné poloze po určitou dobu v bezpečí, nicméně v období nejhorších katastrof bude také zasažena. Globálně bude docházet ke stále extrémnějším výkyvům počasí.

I když začne být červený trpaslík viditelný pouhým okem, je pravděpodobné, že mediální lži a dezinformace budou pokračovat. V médiích lidé pravděpodobně uslyší, že objekt sice existuje, ale nebude mít na naši planetu příliš velký vliv ( buďte v klidu, zůstaňte doma bla bla ). Historie jasně prokázala, že se jedná o katastrofy velkého rozsahu, je tedy důležité situaci nepodceňovat.

Začnou se vytvářet migrační vlny do ČR z ohrožených oblasti, zejména z přímořských nížin ( Polsko) a oblastí ohrožených vulkanickou a tektonickou aktivitou ( Itálie ). Počet migrantů zaleží na tom, jak rychle budou lidé v těchto oblastech ochotni a schopni zareagovat na nebezpečí.

Přibližující se červený trpaslík způsobí častější výpadky satelitů a telekomunikačních sítí. Začne docházet k výpadkům elektrických rozvodných sítí kvůli elektromagnetickému pulsu (EMP), nejdříve dočasným a poté k trvalému výpadku. Při kolapsu elektrické rozvodné sítě bude vyřazena komunikace, internet, osvětlení. Vzniknou problémy v dopravě a krizové situace v nemocnicích. Budou narušeny dodávky pitné vody a začne propukat celospolečenský chaos. Vznikne riziko ze strany jaderných elektráren, které mají obecně záložní energii na chlazení reaktorů přibližně na několik dní, poté se reaktory začnou přehřívat. Během EMP bude vyřazena z provozu řada automobilů ( novější modely aut s větším množstvím elektroniky budou zranitelnější ) a dojde k narušení dopravy zboží nákladními automobily. Letecká doprava bude natolik riziková, že postupně dojde k jejímu zrušení.

Celospolečenský chaos vypukne buď při silném zemětřesení, EMP nebo při výrazně zvýšené viditelnosti červeného trpaslíka. Bezpečnostní situace se výrazně zhorší, zejména ve městech. Proběhne tzv. „bank run“ ( davy lidí poběží do banky pro hotovost ). Lidé se budou snažit v obchodech zásobit potravinami ( obchody budou vyprázdněny během několika hodin ). Banky jsou s celou situací obeznámeny a zavedou limity pro výběr hotovosti. Peníze je nutno mít připraveny v hotovosti s časovým předstihem, nejlépe v bankovkách nižších nominálních hodnot ( s penězi v elektronické formě se mohou lidé rozloučit- celý bankovní systém zkolabuje ). Zásobu pitné vody, jídla a léků je také třeba vytvořit s časovým předstihem a je nutné včas opustit města, která budou velmi nebezpečnými zónami.

V okamžiku, kdy lidé pochopí rozsah blížících se katastrof, bude to mít pochopitelně výrazný dopad na jejich psychiku. Lidé upadnou do deprese. Řada lidí zaujme odmítavý postoj a nebude ochotna si nebezpečí připustit. Stereotypní aktivity jim poskytnou jakousi psychologicky bezpečnou zónu. Lidé budou mít problém akceptovat novou realitu a změnit svoje priority. Schopnost rychle se adaptovat a jednat bude klíčová pro přežití . Spoléhat se na vládu je zbytečné, důležitá je osobní odpovědnost.

S blížícími se katastrofami lze také očekávat více chaotické chování zvířat, která pochopitelně vycítí blížící se změny. Agresivnější plemena psů budou představovat nebezpečí.

chaos

Varovné signály

Přiblížení červeného trpaslíka bude nepřehlédnutelné. Dle astronoma Carlose Ferrady se přiblíží na vzdálenost 14 000 000 km. Dle egytských záznamů popisujících minulý průlet se přiblížil natolik, že spolu s mračnem rudého prachu zakrýval pětinu oblohy. Jedním z varovných signálů bude dopad viditelného množství rudého prachu na zemský povrch. Výrazně prodloužené dny a noci ( zpomalená zemská rotace ) budou signálem, že se blíží přesunutí geografických pólů. V tento okamžik by se už všichni měli nacházet v bezpečném úkrytu ( pod úrovní terénu ).

Hlavni katastrofy

Dle egyptských záznamů, popisujících poslední průlet červeného trpaslíka, trvalo období nejhorších katastrof 9 dní ( podobně dlouhé období můžeme tedy očekávat i tentokrát ). Katastrofy budou eskalovat až do bodu, kdy dojde k přesunutí geografických pólů. Během této doby by se měli všichni nacházet v bezpečném úkrytu. Bude docházet k bombardování meteority a vzniku následných požárů, zemský povrch bude doslova v jednom ohni. Vzduch se zaplní horkým rudým prachem ( oxidem železitým- zhoršené dýchání, pálení pokožky ), bude se neustále blýskat ( obrovské blesky ) a bude nesnesitelné vedro.

Přesunutí geografických pólů způsobí vítr síly hurikánu, globální záplavovou vlnu, masivní tektonické pohyby a obrovské vulkanické exploze. V tento moment budou zemětřesení nejsilnější. Všechny řeky, jezera a přehrady se vylijí se svých břehů ( obrovské množství uvolněné energie- voda bude velmi horká až vařící ). Pohyby v zemské kůře budou vytvářet ohlušující zvuky a v místech, kde není pevná půda, se budou vytvářet propadliny. V horských oblastech bude docházet k dynamickým svahovým procesům ( sesuvům velkého množství materiálu ).

Lokalizace bezpečného úkrytu

V prvé řadě je nutno opustit města. V řídčeji osídlených oblastech lze očekávat lepší bezpečnostní situaci- méně chaosu, méně krádeží a násilí. Mimo město mají lidé možnost vybudovat si bezpečný úkryt mimo budovy předurčené ke zřícení. Přesun do bezpečnější oblasti a budování bezpečného úkrytu je třeba plánovat s dobře známými lidmi, kterým je možno důvěřovat ( menší skupiny jsou vhodnější ). Je třeba vzít v úvahu migraci z více ohrožených oblastí ( zejména po katastrofách ). Severní pohraničí ( migrace z Polska ) a také jižní pohraničí se díky tomu mohou stát rizikovějšími oblastmi.

Je nutné se vyhnout říčním údolím, nivám řek ( riziko zaplavení, nestabilní půda, protržené přehrady ). Je nezbytné být v dostatečné vzdálenosti od všech větších vodních ploch ( které se vylijí se svých břehů během přesunutí geografických pólů ) a také v dostatečné nadmořské výšce nad nimi. Vhodný je mírně kopcovitý terén, který poskytne ochranu před větrem. Při lokalizaci úkrytu v horských oblastech je třeba se vyhýbat příkrým svahům a svahům viditelně narušeným erozí ( riziko sesuvů ). Geologicky starší ( „uhlazenější“ ) pohoří jsou vhodnější ( kde již delší dobu probíhají erozně-denudační procesy ). Úkryt je třeba vybudovat pod úrovní terénu ( pokud nestavíte betonový bunkr ).

Bezpečný úkryt by měl být v co největší vzdálenosti od jaderných elektráren ( roztavené reaktory ), skladů vyhořelého jaderného paliva a také v dostatečné vzdálenosti od skladů nebezpečných chemických látek ( požáry a šíření splodin vzduchem ).

Lidé s dostatkem finančních prostředků, kteří berou tuto situaci vážně, si mohou postavit ( či nechat postavit ) monolitický betonový dóm nebo podzemní betonový bunkr. Běžné obytné domy blížící se katastrofy neustojí a sesypou se lidem na hlavu.

bunkr2

Rychle vybudovaný úkryt- návrh

Vykopejte zákop jako pro tank a zaparkujte do něj auto. Nad tím postavte střechu ( nejlépe kovovou ). V okolí úkrytu vykácejte stromy a odstraňte další hořlavý materiál. Vrstva zeminy na střeše poskytne ochranu před radiací, nicméně je důležité nepřetížit konstrukci.

Co vzít s sebou do úkrytu

Zásoba trvanlivých potravin, pitné vody a léků by měla být samozřejmostí. Také dobře vybavená lékarnička první pomoci bude nepostradatelná. Je nutno obstarat zařízení na destilaci vody ( případně vytvořit vlastní improvizované zařízení ), bez kterého nebude možné se obejít ( obsah těžkých kovů ). Důležité je mít nářadí na vybudování nového obydlí. Určitou dobu po katastrofách stráví lidé v provizorních přístřešcích- veškeré kempingové vybavení bude tedy užitečné ( stany, spacáky, batohy, nádoby na vaření, zapalovače, křesadla atd. ). Běžné pěstování plodin bude po katastrofách problematické ( neplodná půda, nedostatek slunečního svitu ), je tedy vhodné obstarat vybavení na hydroponické pěstování ( případně vytvořit vlastní improvizované vybavení ). Je nutné mít zásobu správně uskladněných semen ( v suchu, ve vakuovaných obalech ). Na výrobu elektřiny bude vhodná např. malá větrná elektrárna ( elektroniku je nutno skladovat v tzv. Faradayově kleci- tedy v kovové skříňce ).

Zdravotní rizika

Blízkost silného magnetického pole může mít negativní vliv na nervovou soustavu a mozek, způsobovat srdeční obtíže. Kvůli výraznému oslabení zemské magnetosféry a oslabení atmosféry dopadne na zemský povrch větší množství radiace. Riziko budou představovat také vysoce energetické částice ze slunečních erupcí. Samotný červený trpaslík generuje velké množství UV záření. Je tedy důležité po přiblížení červeného trpaslíka strávit co nejvíce času v úkrytu ( pod úrovní terénu ). Okolní prostředí a povrchové vody budou plné těžkých kovů ( prach a meteority ). Konzumace sušených mořských řas pomůže snížít riziko rakovinného bujení, chlorella pomůže odstranit z těla těžké kovy. Psychický šok bude mít také oslabující efekt na lidský organismus. Častá bude kombinace zranění a psychického šoku ( protišoková poloha, 5T, nicméně dostupnost záchranářské pomoci bude během globálních katastrof problematická- je vhodné absolvovat kurz první pomoci, případně mít aspoň po ruce příslušný manuál ). Po katastrofách budou zhoršené hygienické podmínky- lze očekávat epidemie řady nemocí, zejména v místech s větší koncentrací přeživších.

Po katastrofách

Po katastrofách nelze očekávat, že se lidé oklepou a půjdou nakupovat. Civilizacím, které prošly těmito katastrofami v minulosti trvalo několik generací, než se vše vrátilo do původních kolejí ( v případě, že úplně nevymizely ). Většina budov, dopravní infrastruktury a inženýrských sítí bude zničena. Bude narušený řetězec výroby a dopravy zboží. Auta budou nepojízdná a cesty rozbité. Lékařská péče bude nedostupná, což bude představovat zvýšené riziko pro starší lidi, chronicky nemocné a pro těhotné ženy. Peníze budou bezcenné a lidé se vrátí k výměnnému obchodu.

Atmosféra bude plná prachu a sopečného popela a na zemský povrch bude dopadat omezené množství slunečního svitu ( lze očekávat určité celkové ochlazení klimatu ). Okolní prostředí a povrchové vody budou plné těžkých kovů ( meteority a rudý prach- oxid železitý ). Vodu bude nutno destilovat, aby byla pitná. V těchto podmínkách bude nezbytné přejít na hydroponický způsob pěstování plodin ( dokud se okolní příroda nepročistí ).

Lidé bez zásob začnou hladovět a po čase budou schopni pro jídlo udělat cokoliv- bude tedy vhodné vyhýbat se oblastem s větší koncentrací lidí. Pro některé lidi bude trauma natolik intenzivní, že se doslova zblázní.

Bude docházet k následným zemětřesením a tektonickým pohybům, zejména v místech tektonických zlomů ( Středomoří ). Celý evropský kontinent může ztratit nadmořskou výšku ( pokud se bude Africká deska nasouvat nad Euroasijskou desku ). Tání polárních čepiček bude konstantně navyšovat hladinu světových oceánů, moří a všech ostatních vodních ploch. Do ČR budou proudit davy migrantů z více ohrožených oblastí. Ze severu budou lidé prchat před konstantně stoupající mořskou hladinou ( Polsko ) a z jihu před vulkanickou a tektonickou aktivitou ( Itálie ). Po přesunutí geografických pólů se ČR může ocitnout v teplejší nebo chladnější oblasti. Je tedy vhodné se připravit na případnou změnu klimatu.
V důsledku obrovského množství tepla, uvolněného do oceánů, lze po přesunutí pólů očekávat velké množství výparu a následných srážek.

.