Nové paradigma- 2. díl

admin   13.2.2017   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové paradigma- 2. díl

Vesmír

Lidská duše je jednou malou součástí inteligentní energie procházející vším živým, kterou je možno nazývat Zdrojem stvoření. Skrze tyto malé součásti je tento Zdroj schopen prožívat různé aspekty reality a získávat o sobě informace. Naboženské pojetí Boha vytváří dojem oddělené bytosti, což je nesmysl. Pokud bychom byli odděleni, nebyli bychom naživu. Lidská duše existuje zároveň v mnoha dimenzích a paralelních vesmírech. Duše se snaží se integrovat životy z vyšších a nižších dimenzí a vytvořit rovnováhu. V důsledku našeho zkresleného lineárního pohledu vnímame tyto paralelní životy jako chronologicky uspořádané minulé životy/reinkarnace.

Vesmír má vertikálně omezený počet dimenzí a horizontálně neomezený počet paralelních vesmírů. Tvoření vesmíru začíná u vědomí, jehož zhuštěnou formou je světlo. Světlo v kondenzované formě vytváří fyzickou hmotu, která nás obklopuje ( kvantový hologram ). Bytosti ( součásti Zdroje stvoření/Boha ) se na určité úrovni spirituálního vývoje spolupodílejí na tvoření vesmíru. Na Zemi je v současné době inkarnována řada těchto bytostí, které se podílejí na budování Nové Země. Neustálé tvoření a prožívání nových aspektů realit je podstatou vesmíru. Místa, kde se tento evoluční proces zadrhává ( jako například na Zemi ), se stávají předmětem zvýšeného zájmu bytostí, které tento proces udržují v chodu.

galaxy

Lidé

Lidské tělo funguje primárně na bázi energetické, sekundárně na bázi chemické. Energetické tělo, v němž vzniká fyzické tělo, je vytvořeno jako hologram z DNA ( která je multidimenzionální ). Živatoschopnost poskytuje lidskému tělu duše, která je projekcí vědomí ze Zdroje stvoření procházející skrze multidimenzionální vesmír až na úroveň 3D reality. Napojení ke Zdroji stvoření existuje skrze srdce ( srdeční čakru ), které je jakousi pupeční šňůrou. Lidé mají také tělo v astrální formě, které umožňuje lidskému vědomí pohybovat se mimo fyzické tělo, tedy astrálně cestovat. Nyní probíhající transformační proces spočívá v integraci dalších multidimenzionálních součástí/aspektů duše do fyzického těla ( na fyzické úrovni projevující se jako aktivace dalších vláken DNA ).

Apokalypsa

Planeta Země musí v rámci své evoluce projít očistným procesem. Jedná se o proces, který se z pohledu naší 3D reality jeví jako katastrofický. Jedná se nicméně o proces, který směřuje k pozitivní budoucnosti. Z náboženského pohledu se jedná o období „posledního soudu“, kdy se lidé odeberou buď do pekla nebo do nebe. Vzhledem k tomu, že peklo je čistě lidský výmysl, není třeba se tímto zaobírat. Jako nebe by se snad dala popsat zkušenost, při které se duše vrací ke Zdroji stvoření. Návrat Krista je třeba chápat symbolicky jako obnovení a pokračování vesmírné evoluce/Božího plánu, ne jako návrat konkrétní bytosti. Z pohledu stoupenců hnutí New Age ( vytvořeného v institutu Tavistock jako jakýsi kontrolovaný únos spirituality ) ani k žádným katastrofám dojít nemůže, neboť to není v souladu s jejich pozitivním myšlením, díky kterému si vytváří vlastní pozitivní realitu. Stoupenci New Age se chtějí změnit ve světelné bytosti v krátkém časovém úseku. Spirituální evoluce je nicméně proces trvající desetitisíce, statisíce až milióny let. Rovněž schopnost přesunout se do vyšší dimenze spolu s fyzickým tělem ( a nemuset tedy zemřít ) bude pro většinu lidí spíše ideálem, než praxí ( interdimenzionalita, kterou je možno pozorovat u vyspělejších ras ).

Nová civilizace

Představit si civilizaci fungující bez peněz by mohl být pro většinu lidí problém. Nicméně při dostupnosti volné energie bez poplatků, dostupnosti skutečného léčení ( tedy vyléčení, bez nutnosti užívání farmaceutických produktů ) a aplikacemi dalších pokročilých technologií, se tato představa stává reálnější. Mentální pasti a kontrolní mechanismy, které na Zemi existují ( náboženství, peníze, kontrola mysli atd. ), budou odstraněny.

Svým způsobem se jedná o návrat k civilizacím předpotopním ( cca před 12 000 lety- „biblická“ potopa- zničení Atlantidy ), nicméně tentokrát pokud možno s pozitivnějším koncem. Vše se totiž odehrává v rámci vesmírných cyklů ( na jejichž konci dochází ke konjunkci energií ).

Proces integrace – kontakt s mimozemskými a vnitrozemskými civilizacemi ( řada z nich jsou potomci dřívějších civilizací, kteří se během přírodních katastrof a válek odebrali do bezpečí podzemí ).

Proces spirituální polarizace – lidé, kteří budou součástí nové civilizace na Zemi/Nové Zemi budou pozitivně orientovaní. Právě tito lidé mohou očekávat pomoc od mimozemských a vnitrozemských skupin během planetárních změn/katastrof. V rámci operace Starseed se na planetě nyní nachází řada lidí s léčitelskými schopnostmi, kteří také poskytnou pomoc.

Lidé objeví své latentní intuitivní schopnosti jako je telepatie a jasnozřivost. Lidská existence bude hlouběji propojena s přírodou a veškerým inteligentním životem, iluze separace se vytratí. Po aktivaci DNA budou lidé žít zdravý a delší život.

Smrt neexistuje

Lidé jsou spirituální bytosti dočasně obývající fyzická těla. Lidská existence ve 3D na Zemi sice má svá specifika a zajímavé aspekty ( například silné emoce ), nicméně má své výrazné omezení ( iluze oddělení, omezené schopnosti) a nedá se považovat za nějaký vrchol existence. Zážitky klinické smrti ( při kterých lidé opouštějí svá těla ) jsou takřka bezvýhradně popisovány jako příjemné. Duše opouští tělo zlomek okamžiku před fyzickou smrtí.